MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

 

Darujte 2% dane na zarybnenie našich vôd

 (Poukázateľ dane nemusí byť členom SRZ)

Tlačivo je predvyplnené, stačí doplniť Vaše údaje

Tlačivo na 2% dane

V prípade, že použijete prázdne tlačivo, tu uvádzame údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

 

Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA
Sídlo: A. Kmeťa 20, 010 55 ŽILINA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00178209

Daňovým úradom potvrdené tlačivo (kópiu) je potrebné vhodiť do schránky MO SRZ Šahy na I. Madácha 19 (rybársky dom), alebo zaslať na adresu MO SRZ Šahy, I. Madácha 19, P.O.Box 24, 936 01 Šahy

do 31.5.2023

Všetkým vopred ďakujeme ! 

 

Vážený člen MO SRZ Šahy!
Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy platba za rybárske povolenia aj na rok 2023 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu SK24 0900 0000 0000 2861 6026.
V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade. Na výdaj povolenia je potrebné mať aj platný štátny rybársky lístok.
V prílohe Vám posielame poštový peňažný poukaz a cenník povolení na rok 2023 v ktorom sme boli nútení zohľadniť nárast nákladov súvisiacich s cenou násadových rýb a réžií.
Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ najneskôr do 31. marca bežného roka.
V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.
Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2022 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď prirátali k cene 30 € - (18 až 65 rokov muži) a 15 € - ženy a ZŤP osoby (rovnaký vek ako muži) na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa priloženej tabuľky (ceny povolení). Oslobodení od poplatkov sú len držitelia ZŤP - vozíčkari. Ďalšie poštové peňažné poukazy budú v rybárskom dome pri výdaji povolení, ako aj v rybárskom obchode pani Vargovej.
Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!
V tomto roku naša MO SRZ Šahy bude vydávať povolenia na rybolov pre rok 2023 dňa 30.12.2022 a to v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Výdaj bude prebiehať obdobným osvedčeným spôsobom ako tomu bolo aj tento rok. Záujemcovia do označeného otvoru v Rybárskom dome ( Šahy , Madácha 19 ) vhoďte do 22.12.2022 - do 16.00 hod. v zalepenej obálke:
- Svoj členský preukaz
- Potvrdenie o zaplatení – buď ústrižok poukazu o zaplatení alebo potvrdenie o zapletení cez internet banking
- Štátny rybársky lístok
- Priložte lístok na ktorom uveďte, že aké povolenie žiadate ( podľa tabuľky) a Vaše telefónne číslo.
Vo výdajný deň dňa 30.12.2022 si budete môcť vyzdvihnúť doklady cez okienko rybárskeho domu a pri preberaní odovzdáte ku kontrole vyplnený (zosumarizovaný) záznam o dochádzkach k vode a úlovkoch za rok 2022! Teda záznam nevhadzujte do otvoru dverí! (toto platí len pre tento termín).
Ďalšie termíny výdaja povoleniek sú uvedené v tabuľke za rovnakých podmienok ako v decembri 2022 s tou výnimkou, že záznam o dochádzkach k vode a úlovkoch za rok 2022 ste povinný odovzdať do 15.1.2023.
Doklady (vymenované vyššie) pre výdaj povolení je potrebné vhodiť do otvoru dverí do piatku do 16.00 hod. týždeň pred plánovaným výdajom v zalepenej obálke (napríklad do 16.00 hod v piatok dňa 20.01.2023 pre výdaj, ktorý bude v sobotu 28.01.2023).
Rovnako postupujte aj v ďalších termínoch, ktoré uvádzame v tabuľke! Upozorňujeme, že nie sú vylúčené zmeny termínov ani podmienok výdaja o čom Vás budeme včas informovať prostredníctvom internetu ako aj vyvesením oznamu v rybárskom dome.
 

Predbežné termíny na vydávanie povolení:


 

ČLENSKÁ SCHÔDZA

Pozývame Vás na členskú schôdzu za rok 2022, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. marca 2023 so začiatkom od 8.00 hod. v divadelnej sále mestského úradu v Šahách. Členská schôdza je najvyšším orgánom našej rybárskej organizácie a ovplyvňuje jej činnosť v plnej miere.


Termíny brigád:

Preteky MO SRZ Šahy sa uskutočnia na VN Vyškovce v termíne:
Deti:            sobota       13.5.2023 od 8.00 do 12.00        prezentácia a losovanie od 7.00
Dospelí:      nedeľa       14.5.2023 od 8.00 do 12.00        prezentácia a losovanie od 6.00
Žiadame Vás o dodržanie platných predpisov o odovzdávaní správne vyplnených záznamov v termíne do 15. januára 2023 do schránky rybárskeho domu. Na základe rozhodnutia výboru je za zlý vyplnený záznam o úlovkoch poplatok vo výške 10 EUR, ktorý sa zaplatí na mieste ( v rybárskom dome) pri výdaji povolení.
Vzhľadom k neustále meniacim sa situáciám Vás žiadame, aby ste sledovali oznamy na našej webovej a facebookovej stránke, alebo vyvesené oznamy v rybárskom dome.
 
Želáma Vám radostné Vianoce a šťastný Nový rok 2023 plný rybárskych úspechov
S pozdravom                                      výbor MO SRZ Šahy
predseda                                                                                                           tajomník
Karol Kovács, PhD.                                                                                             Mgr. Dezső Pálffy