MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Rybárske preteky

2023 

Preteky MO SRZ Šahy sa uskutočnia na VN Vyškovce v termíne:

Deti:            sobota       13.5.2023 od 8.00 do 12.00        prezentácia a losovanie od 7.00

Dospelí:      nedeľa       14.5.2023 od 8.00 do 12.00        prezentácia a losovanie od 6.00 

2022

Deti 2022

 

 

 

 


 

 


Propozície a časový rozvrh pretekov v LRU pre členov SRZ  do 15 rokov.

 

Miesto konania : VN Vyškovce,    č. revíru 2 – 5530-1-1

Dátum : 14. mája 2022

 
Riaditeľ pretekov :               Mgr. Dezső Pálffy

Hlavný rozhodca :                Karol  Kovács, PhD.

Losovanie stanovíšť:            Karol  Kovács, PhD., Mgr. Dezső Pálffy,

                                               

            Časový rozvrh pretekov :

7,00 - 7,30 hod.                   - Losovanie stanovíšť

7,30 – 7,35 hod.                  – Krátke poučenie

7,30 - 7,55 hod.                   - Odchod pretekárov na stanovištia

7,55 - 8,00 hod.                   - Zakrmovanie – iba z brehu               ( prvý zvukový signál )

8,00 hod.                              - ZAČIATOK PRETEKOV                          ( druhý zvukový signál )

12,00 hod.                            - KONIEC PRETEKOV                              ( tretí zvukový signál )

12,05 - 12,30 hod.               - Dokončenie váženia úlovkov

12,30 – 12, 50 hod.             - Vyhodnotenie

12,50 - 13,15 hod.               - Vyhlásenie výsledkov , odovzdanie cien a ukončenie pretekov

 

Technické ustanovenia :

 1. Pretekov sa môžu zúčastniť členovia SRZ do 15 rokov (tí ktorí majú oprávnenie loviť len na jednu udicu) ktorí sú držiteľmi platného povolenia na rybolov. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Po skončení pretekov je ďalší lov zakázaný.
 3. Loviť možno na jeden prút s najviac dvoma nadväzcami. Loví sa len z brehu.
 4. Počas pretekov ako aj pri zakrmovaní je zákaz použitia zavážacej loďky.
 5. Hodnotí sa kapor a ostatné ulovené ryby bez stanoveného času individuálnej ochrany ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany, s lovnou mierou v zmysle Zákona o rybárstve č.139/02 Z.z. a Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 185/2006., a to za každý gram hmotnosti ulovenej ryby jeden bod. Pri rovnakej hmotnosti úlovkov u viacerých pretekárov sa hodnotí väčší počet ulovených kusov.
 6. Úlovky musia byť uchované živé v predpísaných sieťkach.
 7. Pretekár si môže ponechať jedného kapra so stanovenou lovnou mierou  od 45 cm do 70 cm. Po privlastnení ryby nie je možné ju vymeniť za inú! Kapor nad 70 cm sa neprivlastňuje!!! Ponechané úlovky treba zapísať do prehľadu o úlovkoch!
 8. ri ulovení akéhokoľvek sumčeka amerického je zákaz vrátiť ho späť do vody.
 9. Lov sa môže vykonávať iba vo vyznačenom priestore vylosovaného stanovišťa, v ktorom sa počas pretekov môže zdržiavať len pretekár prípadne rozhodca alebo člen organizačného štábu pretekov. Iné osoby len so súhlasom člena organizačného štábu.
 10. Je zakázané navzájom si vymieňať úlovky, alebo sa s nimi spolčovať.
 11. Pri zdolávaní ryby môže pretekár požiadať o pomoc rozhodcu alebo dozor – ďalšia pomoc nie je dovolená!!!    Zaseknutá ryba  v priebehu pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 15 minút po skončení pretekov.
 12. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie.
 13. Reklamácie a protesty je možné podať riaditeľovi pretekov do konca odváženia posledného úlovku za poplatok 10€. Každý pretekár je povinný si poupratovať stanovište a odviesť smetí.
 14. Za nedodržanie týchto propozícií bude pretekár diskvalifikovaný bez náhrady štartovného. 
 15. Na každých cca10 pretekárov je určený jeden rozhodca, ktorému hlásia pretekári jednotlivé úlovky. Rozhodca tieto úlovky zaeviduje na príslušné číslo stanovišťa s menom pretekára. Nezaevidované úlovky nebudú hodnotené! Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne počas pretekov a prípadne po ich skončení.

V prípade nutnosti alebo núdze, napr. zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo ukončenie pretekov. V takomto prípade bude určené poradie v momente ukončenia pretekov. Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov v love rýb.

Organizátori pretekov Vám prajú príjemné športové zápolenie   a   v e ľ a   ú l o v k o v  !

 

 

 Dospelí 2022

 

 

 

 

 

 Propozície a časový rozvrh pretekov v LRU pre členov SRZ.

 

Miesto konania : VN Vyškovce,    č. revíru 2 – 5530-1-1          Dátum : 15. mája 2022

Riaditeľ pretekov :               Mgr. Dezső Pálffy
Hlavný rozhodca :                Karol  Kovács, PhD.
Losovanie stanovíšť:            Karol  Kovács, PhD., Mgr. Dezső Pálffy, Stanislav Šebek

Časový rozvrh pretekov :
6,00 - 7,30 hod.          - Losovanie stanovíšť
7,30 - 7,55 hod.          - Odchod pretekárov na stanovištia
7,55 - 8,00 hod.          - Zakrmovanie –iba z brehu           ( prvý zvukový signál )
8,00 hod.                    - ZAČIATOK PRETEKOV           ( druhý zvukový signál )
12,00 hod.                  - KONIEC PRETEKOV                 ( tretí zvukový signál )
12,05 - 12,30hod.       - Dokončenie váženia úlovkov
12,30 – 12, 50 hod     - Vyhodnotenie
13,00 - 13,15 hod.      - Vyhlásenie výsledkov , odovzdanie cien a ukončenie pretekov

 Technické ustanovenia :

1)      Pretekov sa môžu zúčastniť členovia SRZ (majúci platné povolenie na rybolov, platný rybársky lístok a členskú legitimáciu) po zaplatení štartovného vo výške 15 €. Dôchodcovia nad 63r. platia štartovné vo výške 10 €.

2)      Po skončení pretekov je ďalší lov zakázaný.
3)      Loviť možno na dva prúty  s najviac dvoma nadväzcami na jednom prúte.  Loví sa len z brehu.
4)      Počas pretekov ako aj pri zakrmovaní je zákaz použitia zavážacej loďky.
5)      Hodnotí sa kapor a ostatné ulovené ryby bez stanoveného času individuálnej ochrany ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich individuálnej dobe ochrany, s lovnou mierou v zmysle Zákona o rybárstve č.139/02 Z.z. a Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 185/2006., a to za každý gram hmotnosti ulovenej ryby jeden bod. Pri rovnakej hmotnosti úlovkov u viacerých pretekárov sa hodnotí väčší počet ulovených kusov.
6)      Úlovky musia byť uchované živé v predpísaných sieťkach.
7)      Pretekár si môže ponechať jedného kapra so stanovenou lovnou mierou  od 45 cm do 70 cm.  Po privlastnení ryby nie je možné ju vymeniť za inú! Kapor nad 70 cm sa neprivlastňuje!!! Ponechané úlovky treba zapísať do prehľadu o úlovkoch!
8)      Pri ulovení akéhokoľvek sumčeka amerického je zákaz vrátiť ho späť do vody.
9)      Lov sa môže vykonávať iba vo vyznačenom priestore vylosovaného stanovišťa, v ktorom sa počas pretekov môže zdržiavať len pretekár prípadne rozhodca alebo člen organizačného štábu pretekov. Iné osoby len so súhlasom člena organizačného štábu.
10)  Je zakázané navzájom si vymieňať úlovky, alebo sa s nimi spolčovať.
11)  Pri zdolávaní ryby môže pretekár požiadať o pomoc rozhodcu alebo dozor – ďalšia pomoc nie je dovolená!!!    Zaseknutá ryba  v priebehu pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 15 minút po skončení pretekov.
12)  Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo.
13)  Reklamácie a protesty je možné podať riaditeľovi pretekov do konca odváženia posledného úlovku za poplatok 10€. Každý pretekár je povinný si poupratovať stanovište a odviesť smetí !!!
14)  Za nedodržanie týchto propozícií bude pretekár diskvalifikovaný bez náhrady štartovného.
15)  Na každých cca10 pretekárov je určený jeden rozhodca, ktorému hlásia pretekári jednotlivé úlovky. Rozhodca tieto úlovky zaeviduje na príslušné číslo stanovišťa s menom pretekára. Nezaevidované úlovky nebudú hodnotené! Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne počas pretekov a prípadne po ich skončení.
V prípade nutnosti alebo núdze, napr. zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo ukončenie pretekov. V takomto prípade bude určené poradie v momente ukončenia pretekov. Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov v love rýb. 

Organizátori pretekov Vám prajú príjemné športové zápolenie       a   v e ľ a   ú l o v k o v  !

 

 

 __________________________________________________________________________

 

IPEĽSKÝ POHÁR 2019

Dňa 27. júla 2019 organizovala MO SRZ Šahy na Odstavenom ramene Ipľa pri obci Preseľany nad Ipľom 36. ročník Ipeľského pohára. Tejto súťaže sa zúčastňujú každoročne družstvá rybárskych organizácii z obidvoch strán Ipľa, t. j. z Maďarska a Slovenska. Súťažili 5 členné družstvá ( 4 dospelí a 1 mladý) v love na plávanú. Na preteky sa prihlásilo 10 družstiev – 6 z Maďarska a 4 zo Slovenska. Boli to organizácie: Szécsény, Őrhalom, Balassagyarmat, Ipolyvece, Vámosmikola , Szob , Štúrovo, Želiezovce, Šahy a Veľký Krtíš. Okrem súťaže družstiev sa uskutočnili a preteky žien, ktoré boli vyhodnotené zvlášť.
Bolo nám cťou, že asi prvýkrát v histórii týchto pretekov nás navštívili najvyšší predstavitelia rybárskych zväzov Slovenska a Maďarska, t.j. Emanuel Seemann, prezident Slovenského rybárskeho zväzu a a Dr. István Dérer, viceprezident Maďarského rybárskeho zväzu MOHOSZ.
Počas pretekov nakrútil štáb maďarskej verejnoprávnej televízie reportáž , ktorý bude odvysielaný v najbližších týždňoch v relácii Pecatúra.
51 pretekárov za necelé 3 hodiny súťaže ulovilo spolu 80,4 kg rýb.

2019. július 27.-én szervezte meg a Szlovák Horgászszövetség Ipolysági Helyi Szervezete az Ipolypereszlény melletti Holtágon az Ipoly Kupa 36. évfolyamát. Ezen a versenyen minden évben az Ipoly menti horgászegyesületek csapatai vesznek részt Magyarországról és Szlovákiából. A versenyen úszós horgászatban 5 tagú csapatok vettek részt ( 4 felnőtt és 1 ifjúsági) . Összesen 10 csapat jelentkezett – 6 Magyarországról és 4 Szlovákiából, név szerint Szécsény, Őrhalom, Balassagyarmat, Ipolyvece, Vámosmikola , Szob, Párkány, Zselíz, Ipolyság és Nagykürtös csapatai. A csapatversenyen kívül a hölgyek is versenyeztek, őket külön értékeltük.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a verseny történetében talán először voltak jelen mindkét ország horgászszervezeteinek legmagasabb képviselői - Emanuel Seemann, a Szlovák Horgászszövetság elnöke, ill Dr. Dérer István a Mohosz elnökhelyettese.
A verseny alatt a magyar közszolgálati tévé stábja forgatott, a műsort pár héten belül a Pecatúra műsorban láthatjuk majd.
Az 51 versenyző a nem egész 3 órás verseny alatt 80,4 kg halat fogott.

Výsledky družstiev – A csapatverseny végeredménye:
1. Štúrovo – Párkány
2. Šahy – Ipolyság
3. Želiezovce – Zselíz

Sektoroví víťazi – Szektorgyőztesek:
A. Kütössy László – Balassagyarmat 4105 gramm
B. Juhász Zoltán – Štúrovo –Párkány 2305 gramm
C. Reményi Zsolt - Őrhalom 1790 gramm
D. Gordos Zsolt - Vámosmikola 4040 gramm

Mládež – ifi:
1. Silló Dániel - Štúrovo –Párkány 4565 gramm

Súťaž žien- Nők:
1. Sajóvölgyi Erzsébet – Balassagyarmat 2485 gramm

Viac fotiek na fb:  ALBUM 1    ALBUM 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Deti a mládež 2019

Termín: 11.mája 2019
Miesto: VN Vyškovce
Program:   7:00 - prezentácia
                     8:00 - štart
                   12:00 - ukončenie pretekov

počet súťažiacich: 35
celková váha ulovených kaprov: 201,4 kg
celková váha ulovených sumčekov: 19,9 kg
kapra ulovilo 22 rybárov

Poradie:
1.Gajdosík Zoltán 27,87 kg
2.Šebek Dominik 21,5 kg
3.Sliacka Dominika 21,22 kg

 

Najväčší kapor - Gajdosík Zoltán 4,55 kg
Najviac sumčekov: Marton Sebastian 2,12 kg

 

 

Dospelí 2019

Termín: 12.mája 2019
Miesto: VN Vyškovce
Program:   6:00 - prezentácia a losovanie
                     8:00 - štart
                   12:00 - ukončenie pretekov

počet súťažiacich: 110
celková váha ulovených kaprov: 275,35 kg
celková váha ulovených sumčekov: 27,53 kg
kapra ulovilo 42 rybárov

Poradie:
1. Szikora Máté 24,40 kg
2. Uhor Ján 18,42 kg
3. Antal Gábor  16,97 kg 

Najväčší kapor - Laco Ladislav 3,84 kg
Najviac sumčekov: Vilaška Pavel 3,22 kg