MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Prijímanie nových členov

Školenie vybratých uchádzačov o členstvo v SRZ

sa bude konať 15.4.2023 so začiatkom o 9:00 hodine
v priestoroch Katolíckej spojenej školy F. Fegyvernekiho,
Slovenského národného povstania 279/4, 936 01 Šahy.

Skúšky sa následne budú konať 22.4.2023 o 9:00 hodine
na rovnakom mieste.

 

 

A Szlovák Horgász Szövetség tagságára kiválasztott jelentkezők képzése

2023. április 15-én 9.00 órai kezdettel kerül megrendezésre
a Fegyverneki F. Katolikus Egyesített Iskola helyiségeiben,
Slovenského národného povstania 279/4, 936 01 Šahy.

 

 A vizsgákra ezután 2023. április 22-én 9.00 órakor kerül sor. 

Informácia pre záujemcov o členstvo v SRZ

 

 MO SRZ Šahy je v zmysle Stanov SRZ jednou zo základných organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu a je týmito stanovami viazaná. Okrem iného stanovy vo svojich ustanoveniach riešia aj vznik členstva v SRZ. Ďalším pre MO SRZ Šahy záväzným dokumentom, v ktorom sú rozpracované podmienky vzniku členstva je organizačný poriadok SRZ. Prijímanie nových členov je upravené v § 5 Stanov SRZ takto:

 

Členstvo a jeho vznik

1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky (ďalej len občan), ktorý dovŕšil 18 rokov veku a spĺňa tieto podmienky:

  • súhlasí so stanovami zväzu a zaväzuje sa nimi riadiť,
  • stotožňuje sa s úlohami zväzu a aktívne sa zúčastňuje na ich realizácii,
  • s úspechom absolvuje školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov a preukáže dostatočne rybárske znalosti,
  • nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený, nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve (pytliactvo a pod.) čo potvrdí čestným prehlásením.

2. Za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky záujemcu. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku. Proti neprijatiu za člena zväzu sa môže záujemca písomne odvolať na členskú schôdzu základnej organizácie.

3. Člen zväzu môže byť organizovaný len v jednej základnej organizácii zväzu.

4. Prestup z jednej do inej základnej organizácie bez prerušenia členstva je možný len na základe písomnej žiadosti člena, po vyjadrení pôvodnej organizácie a po súhlase organizácie, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene v evidencii členstva sa poznamená v členskej legitimácii člena zväzu.

5. Základné organizácie zväzu môžu zriaďovať:

  • krúžky detí pre deti vo veku od 6 do 14 rokov,
  • kluby mládeže pre mládež vo veku od 15 do 17 rokov.

6. Členstvo detí vo veku od 6 do 14 rokov v krúžkoch detí a členstvo mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže, sa pre účely vydávania povolení na lov rýb, považuje za členstvo vo zväze. Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka. Deťom vo veku do 6 rokov môže byť vydané povolenie na lov rýb na bič zdarma, pričom môžu loviť len v sprievode dospelého člena SRZ.

7. Pridruženým členom zväzu sa môže stať cudzinec, ktorý má povolený trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Pridružené členstvo sa považuje za členstvo vo zväze s výnimkou hlasovacieho, volebného práva ako i účasti na majetku pri zrušení zväzu.

8. Člen môže požiadať výbor základnej organizácie o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch rokov.

9. Za prerušenie členstva sa považuje aj dočasné vylúčenie z disciplinárnych dôvodov.

 

Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva a uplynutie doby dočasného vylúčenia sa nepovažuje za nové prijatie podľa § 5 ods. 2 Stanov SRZ a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.

 

Prijatie člena do zväzu

1. Prihláška a prijatie za člena zväzu sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré vydá žiadateľovi MO SRZ Šahy. Výbor organizácie podanú prihlášku prerokuje a posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre prijatie za člena.

2. Neprijatie alebo zamietnutie prihlášky výbor MO SRZ Šahy žiadateľovi písomne oznámi. Žiadateľ sa môže proti neprijatiu za člena písomne odvolať na členskú schôdzu organizácie.

3.  Školenie, ktoré musí žiadateľ o členstvo absolvovať, musí pozostávať z odbornej časti (biológia rýb, rybárstvo) a z teoretickej časti (rybárske predpisy najmä: Stanovy SRZ, Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z.o rybárstve, Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov , Miestny rybársky poriadok MO SRZ Šahy)."

4. Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a z odbornej časti. Žiadateľ ju absolvuje pred komisiou, ktorá mu vydá potvrdenie o jej absolvovaní.

5. Podrobnosti o rozsahu a predmete školenia, ako i postupe pri skúškach informuje výbor.

6. Člen môže byť organizovaný len v jednej ZO a to spravidla v organizácii so sídlom najbližšie k miestu jeho trvalého alebo prechodného bydliska, nakoľko mu z členstva vyplývajú i povinnosti, ktoré si musí plniť. V odôvodnených prípadoch môže člen požiadať o členstvo v inej organizácii, avšak jeho prijatiu musí predchádzať dohoda príslušných ZO.

 

 

Termín školenia nových členov

upresníme

Záujemcovia sa do termínu skúšky musia oboznámiť s príslušnými rybárskymi predpismi s dôrazom na zákon o rybárstve a vykonávaciu vyhlášku. Tieto predpisy si môžu vyzdvihnúť u hospodára v termínoch výdaja povoleniek alebo stiahnuť tu: TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE