MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Miestny rybársky poriadok - Helyi Horgászrend

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šahy vydáva  v zmysle Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) a vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve (ďalej len „vyhláška“), tento miestny rybársky poriadok :

I.  ROZSAH PLATNOSTI   RP  od 01.01.2020

Miestny rybársky poriadok platí pre všetkých členov SRZ  vykonávajúcich rybolov v revíroch MO SRZ Šahy.

II.  Revíry MO SRZ Šahy          

2-0790-1-1 - Ipeľ č. 3, revír kaprový - lovný (Platí celozväzové povolenie)

Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Revír je hraničná voda.
Zákaz lovu prívlačou alebo na mŕtvu nástrahovú rybku v termíne od 15.marca do 31.mája.

Pozor! Na rybárskych revíroch Ipľa platí zákaz lovu rýb z priehradných telies vodných stavieb, ich funkčných objektov, v rybích prechodoch a min. 100 m nad a pod rybími prechodmi.

2-1090-1-1 - Krupinica č. 1, revír kaprový - lovný – Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri obci Šahy po ústie potoka Litava pri obci Plášťovce.

2-1620-1-1 - OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom, revír kaprový - lovný – plocha 4 ha pri obci Preseľany nad Ipľom. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

2-2760- 1-1 - Štiavnica č. 1, revír kaprový - lovný – Štiavnica  od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.

2-3980-1-1  - Štrkovisko Šahy, revír kaprový - lovný –  plocha 1 ha vodná plocha štrkoviska v obci Šahy. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku! Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.  Lov kapra rybničného je povolený od 1.januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona.

V zmysle § 13, ods. 5, písm. b) zákona o rybárstve, je v kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami (napr. štrkoviská, rašeliniská, pieskovne) povolený celoročný lov rýb.

2-5130-1-1 - Vodná nádrž Plášťovce, revír kaprový - lovný plocha 2,9 ha vodná plocha nádrže pri obci Plášťovce. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

 2-5530-1-1  - Vodná nádrž Vyškovce, revír kaprový - lovný plocha 18 ha vodná plocha nádrže pri obci Vyškovce nad Ipľom. V časti od ústia Semerovského potoka do vzdialenosti 150 metrov na pravom aj ľavom brehu vodnej nádrže je tabuľami vyznačené neresisko rýb, kde je celoročný zákaz lovu rýb. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

2-1610-1-1  – OR – Ipľa Hrkovce,  revír kaprový - lovný – plocha 1 ha - odstavené rameno Ipľa pri obci Hrkovce. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm a najväčšia lovná miera kapra je 70 cm. Najväčšia lovná miera amura bieleho je 90 cm. Loviaci pri love musí mať aj rybársku podložku!

2-2150-1-1  – Preseľanský potok, revír kaprový - lovný – Preseľanský potok od ústia pri obci Šahy, mestská časť Preseľany nad Ipľom po štátnu hranicu s Maďarskou republikou.

2-2610-1-2  – Ryžovisko Ipľa, revír kaprový – chovný – plocha 25 ha  vodná plocha ryžoviska pri obci Ipeľské Predmostie. Zákaz lovu rýb okrem odlovu vykonávaného užívateľom na chovný účel (§ 10 ods. 5 zákona )

III.   Spoločné ustanovenia

1. Loviaci je povinný riadiť sa ustanoveniami Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vykonávacou vyhláškou k zákonu o rybárstve 381/2018 Z.z., ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia SR. Žiadame všetkých členov aby si poriadne preštudovali obidva  dokumenty. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje!

2. Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe platný rybársky lístok, povolenie na rybolov, členskú legitimáciu SRZ s fotografiou, vydanou základnou organizáciou SRZ, ktorej je členom.

3. Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade so Smernicou o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov (č. 1947/624/19-Sekr.) v Povolení na rybolov neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb prislúchajúcich na jedno povolenie spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“.

4. Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí.

Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.

v  Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívateľské práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácii a vyhradených parkovísk a na nich parkovať.

v  Držiteľ povolenia odovzdáva správne vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

v  V mesiacoch pri 24 hodinovom love (jún až október od 00.00 h do 24.00 h), v prípade, že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24,00 hod. povinný zaznačiť ukončenie lovu zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyškrtnutím - okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal povolený počet alebo hmotnosť rýb. Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm.h) zákona.

 

v  Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte. Na revíroch so zavedenou najväčšou lovnou mierou rýb aj rybársku podložku!  Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.

 

v  Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch, alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb je možné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je potrebné viditeľne označiť.

  

v Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, ktoré nie sú celoročne chránené a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Na základe § 18 písmeno g zákona je zakázané loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm!!

 

 Schválené  Ing. Dušanom Hajňukom, ichtyológom pre Západoslovenskú oblasť.


Helyi Horgászrend a Szlovák Horgászszövetség Ipolysági Helyi
Szervezetének vizeire

I.  ÉRVÉNYES 2020. JANUÁR 1.-TŐL

A Helyi Horgászrend a Szlovák Horgászszövetség minden tagjára vonatkozik, aki az Ipolysági HSZ vizeiben horgászik

II. AZ IPOLYSÁGI HSZ VIZEI:

2-0790-1-1 – 3. sz. Ipoly., - pontyozó víz

(Az országos engedély is érvényes).

Az Ipoly folyó része az Ipolyhídvégi (Ipeľské Predmostie) hídtól Szetéig (Kubáňovo),  a Búr patak befolyásáig. A folyó több helyen államhatár. Az Ipolyon ugyanúgy mint máshol tilos a pergetés és megengedett méretü kishal használata horgászáshoz március 15. től május 31. ig. !!! 

Figyelem! Az Ipoly folyón tilos a horgászat a duzzasztógátakon, azok részein, a halátjárókban és minimum 100 méterrel az átjárók alatt ill. felett.

2-1090-1-1 – 1. sz. Korpona - pontyozó víz

 A Korpona folyó része Palást (Plášťovce), a Litava patak befolyásától az Ipolysági torkolatig.  

2-1620-1-1 – Ipoly holtág – Pereszlény (Preseľany nad Ipľom) határában-  pontyozó víz -  vízterület 8 ha . A ponty legkisebb fogási mérete 45 cm és legnagyobb mérete 70 cm! Az amur legnagyobb mérete 90 cm. Pontymatrac használata kötelező!!!

2-2760- 1-1 – 1. sz. Selmece , --pontyozó víz A Selmece folyó része Gyűgyön (Dudince) a fürdőtől Gyerk ( Hrkovce) határában lévő torkolatig

2-3980-1-1  - Sóderos, Ipolyság  , pontyozó víz -  vízterület 1 ha

 A tó Ipolyságon ( Šahy) található a volt városi fürdő területén Homok városrészben. A ponty legkisebb fogási mérete 45 cm és legnagyobb mérete 70 cm! Az amur legnagyobb mérete 90 cm. Pontymatrac használata kötelező!!! Engedélyezett az egész éves horgászat a halak tilalmi időszakának betartásával. A ponty horgászata egész évben engedélyezett.

 2-5130-1-1 – Palásti víztározó -  pontyozó víz -  vízterület  2,9  ha

 Palást (Plášťovce) község határában. A ponty legkisebb fogási mérete 45 cm és legnagyobb mérete 70 cm! Az amur legnagyobb mérete 90 cm. Pontymatrac használata kötelező!!!

2-5530-1-1  - Ipolyviski víztározó , -  pontyozó víz -  vízterület 18 ha

 Ipolyvisk (Vyškovce nad Ipľom) határában. A ponty legkisebb fogási mérete 45 cm és legnagyobb mérete 70 cm! Az amur legnagyobb mérete 90 cm. Pontymatrac használata kötelező!!!

2-1610-1-1  – Ipoly holtág Gyerk ( Hrkovce) község határában , pontyozó víz -  vízterület 1 ha A ponty legkisebb fogási mérete 45 cm és legnagyobb mérete 70 cm! Az amur legnagyobb mérete 90 cm. Pontymatrac használata kötelező!!!

2-2150-1-1  – Pereszlényi patak , pontyozó viz – a magyar államhatártól a  pereszlényi torkolatig

2-2610-1-2  – Ipoly rizsfőld, pontyozó viz – halnevelde  – vizterület 25 ha  Ipolyhidvég ( Ipeľské Predmostie) határában. Tilos a horgászat!!!

 III. Általános rendelkezések:

1. Minden horgász köteles a Szlovákia új jogszabályait betartani: 216/2018 sz. Horgászati törvény  és az ahhoz tartozó  381/2018 sz.végrehajtási rendelet

2. A horgász köteles magánál tartani és felmutatni a következő iratokat : érvényes horgászjegy (rybársky lístok), horgászengedély (povolenie na rybolov), fényképpel ellátott tagsági igazolvány (členská legitimácia)

3. A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni.

weboldalunk: www.mosrz.sahy.sk

(sajnos csak szlovák...)

 

 v  Felhívjuk a gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy tartsák tiszteletben a tulajdonjogi viszonyokat, járművükkel csak a kijelölt utakat és parkolókat használják!

v  Minden horgász köteles január 15- ig leadni az összeszámolt és kitöltött  előző évi halfogási naplót, - bedobni a horgászház postaládájába vagy elküldeni postán a köv. címre :

MO SRZ Šahy,

P.O. BOX 24,

Šahy  936 01.

Aki nem adja le naplóját, annak a HSZ a következő évben nem ad ki engedélyt!

v  Júniustól októberig, amikor engedélyezett a 24 órás horgászat, 24.00-kor, ha tovább horgászunk, akkor a fogási naplóban  az előző napot lezárjuk- beirjuk a többi apró halat vagy ha nem fogtunk semmit, akkor kihúzzuk a fogást. Utána pedig beirjuk  a következő napra a dátumot és a víz számát. 

v  Kötelező horgászkészlet: hosszúságmérő eszköz a fogott hal hosszának mérésére, horogkiszedő , merítőszák. A halak tömegének meghatározása lehet saját mérleggel vagy a fogási naplóban szerplő táblázat alapján. Azokon a vizeken, ahol korlátozott a legnagyobb fogási méret kötelező a pontymatrac is.

v  Csalihalként csak a nem védett halfajokat valamint a méretkorlátozás alá tartozó halakból a megfelelő méretűeket lehet használni. A csalihal ( élő vagy szelet) legkisebb mérete 10 cm !!!!  

 

Webová stránka našej MO SRZ:  http://www.mosrzsahy.sk  

Facebook:  Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šahy