MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Povolenia na rybolov

Výdaj povolení na rybolov

 Vážený člen MO SRZ Šahy!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy platba za rybárske povolenia aj na rok 2023 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu SK24 0900 0000 0000 2861 6026.
V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade. Na výdaj povolenia je potrebné mať aj platný štátny rybársky lístok.
V prílohe Vám posielame poštový peňažný poukaz a cenník povolení na rok 2023 v ktorom sme boli nútení zohľadniť nárast nákladov súvisiacich s cenou násadových rýb a réžií.
Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ najneskôr do 31. marca bežného roka.
V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.
Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2022 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď prirátali k cene 30 € - (18 až 65 rokov muži) a 15 € - ženy a ZŤP osoby (rovnaký vek ako muži) na základe rozhodnutia členskej schôdze podľa priloženej tabuľky (ceny povolení). Oslobodení od poplatkov sú len držitelia ZŤP - vozíčkari. Ďalšie poštové peňažné poukazy budú v rybárskom dome pri výdaji povolení, ako aj v rybárskom obchode pani Vargovej.
Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!
V tomto roku naša MO SRZ Šahy bude vydávať povolenia na rybolov pre rok 2023 dňa 30.12.2022 a to v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Výdaj bude prebiehať obdobným osvedčeným spôsobom ako tomu bolo aj tento rok. Záujemcovia do označeného otvoru v Rybárskom dome ( Šahy , Madácha 19 ) vhoďte do 22.12.2022 - do 16.00 hod. v zalepenej obálke:
- Svoj členský preukaz
- Potvrdenie o zaplatení – buď ústrižok poukazu o zaplatení alebo potvrdenie o zapletení cez internet banking
- Štátny rybársky lístok
- Priložte lístok na ktorom uveďte, že aké povolenie žiadate ( podľa tabuľky) a Vaše telefónne číslo.
Vo výdajný deň dňa 30.12.2022 si budete môcť vyzdvihnúť doklady cez okienko rybárskeho domu a pri preberaní odovzdáte ku kontrole vyplnený (zosumarizovaný) záznam o dochádzkach k vode a úlovkoch za rok 2022! Teda záznam nevhadzujte do otvoru dverí! (toto platí len pre tento termín).
Ďalšie termíny výdaja povoleniek sú uvedené v tabuľke za rovnakých podmienok ako v decembri 2022 s tou výnimkou, že záznam o dochádzkach k vode a úlovkoch za rok 2022 ste povinný odovzdať do 15.1.2023.
Doklady (vymenované vyššie) pre výdaj povolení je potrebné vhodiť do otvoru dverí do piatku do 16.00 hod. týždeň pred plánovaným výdajom v zalepenej obálke (napríklad do 16.00 hod v piatok dňa 20.01.2023 pre výdaj, ktorý bude v sobotu 28.01.2023).
Rovnako postupujte aj v ďalších termínoch, ktoré uvádzame v tabuľke! Upozorňujeme, že nie sú vylúčené zmeny termínov ani podmienok výdaja o čom Vás budeme včas informovať prostredníctvom internetu ako aj vyvesením oznamu v rybárskom dome.
 

Predbežné termíny na vydávanie povolení: