MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Miestny rybársky poriadok

Miestny rybársky poriadok

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Šahy vydáva  v zmysle Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) a vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve (ďalej len „vyhláška“), tento miestny rybársky poriadok :

I.  ROZSAH PLATNOSTI   RP  od 01.01.2019

Miestny rybársky poriadok platí pre všetkých členov SRZ  vykonávajúcich rybolov v revíroch MO SRZ Šahy.

II.  Revíry MO SRZ Šahy

2-0790-1-1 - Ipeľ č. 3, revír kaprový - lovný (Platí celozväzové povolenie)

Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1.apríla do 31.januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1

Pozor! Na rybárskych revíroch Ipľa platí zákaz lovu rýb z priehradných telies vodných stavieb, ich funkčných objektov, v rybích prechodoch a min. 100 m nad a pod rybími prechodmi. (Vzhľadom k šírke Ipľa sa to vzťahuje na obidva brehy!)

2-1090-1-1 - Krupinica č. 1, revír kaprový - lovný – Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri obci Šahy po ústie potoka Litava pri obci Plášťovce.

2-1620-1-1 - OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom, revír kaprový - lovný – plocha 8 ha pri obci Preseľany nad Ipľom. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.

2-2760- 1-1 - Štiavnica č. 1, revír kaprový - lovný – Štiavnica  od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.

2-3980-1-1  - Štrkovisko Šahy, revír kaprový - lovný –  plocha 1 ha vodná plocha štrkoviska v obci Šahy. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.  Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.  Lov kapra rybničného je povolený od 1.januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona.

V zmysle § 13, ods. 5, písm. b) zákona o rybárstve, je v kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami (napr. štrkoviská, rašeliniská, pieskovne) povolený celoročný lov rýb.

 

2-5130-1-1 - Vodná nádrž Plášťovce, revír kaprový - lovný plocha 4 ha vodná plocha nádrže pri obci Plášťovce. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.

 2-5530-1-1  - Vodná nádrž Vyškovce, revír kaprový - lovný plocha 18 ha vodná plocha nádrže pri obci Vyškovce nad Ipľom. Najmenšia lovná miera kapra je 45 cm.

2-1610-1-1  – OR – Ipľa Hrkovce,  revír kaprový - lovný – plocha 1 ha - odstavené rameno Ipľa pri obci Hrkovce.

2-2150-1-1  – Preseľanský potok, revír kaprový - lovný – Preseľanský potok od ústia pri obci Šahy, mestská časť Preseľany nad Ipľom po štátnu hranicu s Maďarskou republikou.

2-2610-1-2  – Ryžovisko Ipľa, revír kaprový – chovný – plocha 25 ha  vodná plocha ryžoviska pri obci Ipeľské Predmostie. Zákaz lovu rýb okrem odlovu vykonávaného užívateľom na chovný účel (§ 10 ods. 5 zákona )

III.   Spoločné ustanovenia

1. Loviaci je povinný riadiť sa ustanoveniami nového Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vykonávacou vyhláškou k zákonu o rybárstve 381/2018 Z.z., ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia SR. Žiadame všetkých členov aby si poriadne preštudovali obidva  dokumenty v ktorých sú výrazné a zásadné zmeny. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje!

2. Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe platný rybársky lístok, povolenie na rybolov, členskú legitimáciu SRZ s fotografiou, vydanou základnou organizáciou SRZ, ktorej je členom.

3. Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí.

Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.

4. Podľa ustanovení  § 36 písmeno r zákona na základe súhlasu Ministerstva životného prostredia SR je v revíroch OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom, Štrkovisko Šahy, VN Plášťovce, VN Vyškovce,  najmenšia lovná miera kapra zvýšená na 45 cm. Ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru sa neprivlastňujú, ale sú vrátené do vody.  Uvedené lovné miery sú na základe uznesenia ČS MO SRZ Šahy a sú schválené MŽP SR.

Taktiež na základe uznesenia ČS  MO SRZ Šahy pri ulovení KAPRA nad 70cm  a AMURA nad 90cm na revíroch OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom, Štrkovisko Šahy, VN Plášťovce, VN Vyškovce, OR Ipľa – Hrkovce sa takáto ryba neprivlastňuje, ale je vrátená do vody. (Odporúčanie pre členov MO SRZ Šahy)

Webová stránka našej MO SRZ: http://www.mosrzsahy.sk

Facebook:      Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šahy

v  Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti s dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívateľské práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácii a vyhradených parkovísk a na nich parkovať. 

v  Držiteľ povolenia odovzdáva správne vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

V mesiacoch pri 24 hodinovom love (jún až október od 00.00 h do 24.00 h), v prípade, že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24,00 hod. povinný zaznačiť ukončenie lovu zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyškrtnutím - okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal povolený počet alebo hmotnosť rýb. Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm.h) zákona.

 

v  Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte .Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.

 

v  Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch, alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb je možné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je potrebné viditeľne označiť.

 

v Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, ktoré nie sú celoročne chránené a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti je lov rýb zakázaný. Na základe § 18 písmeno g zákona je zakázané loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm!!

 

Schválené  Ing. Dušanom Hajňukom, ichtyológom pre Západoslovenskú oblasť.

Miestny_rybarsky_poriadok_2019.pdf