MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 OZNAM..!!

Na OR Ipľa Preseľany bol zaregistrovaný hromadný úhyn sumčeka amerického.
Oznamujeme, že sa v pondelok 6.júla 2020 o 18:00 hodine, uskutoční brigáda za účelom výlovu uhynutých sumčekov. Príďte kto môžete a prineste si so sebou podberák a vedro.
Výbor MO SRZ ŠAHY

 Brigáda sa vydarila...

 

Ďakujeme účastníkom dnešnej brigády. Podarilo sa vyloviť celkom 350kg sumčekov amerických..!! 

 

 

"Vážení rybári,
na rybárskom revíri č.  2-3980-1-1 - Štrkovisko Šahy sa objavilo bakteriálne ochorenie erytrodermatitidu a z tohto dôvodu sme museli aplikovať medikované krmivo Rupin Special , ktorý obsahuje širokospektrálne antiobiotikum oxytetracyklin.
Z uvedeného dôvodu je na tomto revíri zakázané privlastňovanie rýb od 29.5.2020 do 29.6.2020 vrátane.
Veríme, že toto ochorenie rýb sa podarí zlikvidovať a prajeme vám veľa rybárskych zážitkov na našich revíroch.
Výbor MO SRZ Šahy "

 

Vážení rybári,

v  súvislosti s množstvom pripomienok k tzv. stavbám na VN Plášťovce, chceme všetkých upozorniť, že naša organizácia má pridelený výkon rybárskeho práva na VN Plášťovce, ale v žiadnom prípade nezodpovedá za vznik rôznych prístreškov a stavieb na brehoch nádrže. Podľa nášho názoru ide o čierne stavby a záleží len na vlastníkoch pozemkov, či tieto stavby budú tolerovať, alebo nie. ALE V ŽIADNOM PRÍPADE nemôže byť reč o VYHRADZOVANIE SI MIESTA LOVU podľa§ 15 ods. 1 písm. h) zákona (v §15 písm. h sa hovorí: zakazuje sa vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa§ 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia).
Teda tieto prístrešky nedávajú právo ich majiteľom si vyhradzovať miesto lovu. KTOKOĽVEK TAM K VODE PRÍDE, TAK MÔŽE VYUŽIŤ SVOJE RYBÁRSKE PRÁVO A PRED TÝMITO PRÍSTREŠKAMI LOVIŤ RYBY. Majitelia týchto prístreškov nemôžu loviacich vyháňať od vody, nakoľko by tým sami porušili predmetné ustanovenie zákona. Neznamená to však, že tieto tzv. stavby sú loviacim automaticky k dispozícii a pokiaľ niekoho z takého prístrešku jeho majiteľ vykáže, tak nejde o súvislosť s rybárskym právom – prípadne nech si to riešia súdnou cestou, ale naša organizácia toto riešiť nemôže. 

Chceme pripomenúť, že miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna. Pričom loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Vyzývame všetkých rybárov k vzájomnej úcte a tolerancii, aby sme mohli mať všetci radosť a spokojnosť pri love rýb. 

Petrov zdar! 
Výbor MO SRZ Šahy

 

 "Vážení členovia MO SRZ Šahy,
opatrenia prijaté na zabránenie šírenia vírusového ochorenia sa postupne zmierňujú a uvoľňujú, avšak na základe problémov so zabezpečením vhodných priestorov pre konanie výročných členských schôdzí u viacerých organizačných zložiek SRZ, Rada SRZ schválila v elektronickom hlasovaní uznesením č. 45/2020 predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca októbra 2020.
Uznesenie č. 45/2020:
RADA SRZ  schvaľuje predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca októbra 2020.
O presnom termíne konania našej členskej schôdze Vás budeme informovať.
Výbor MO SRZ Šahy."


Vážení rybári.

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19  si Vám dovoľujeme zaslať toto usmernenie k výkonu rybárskeho práva. 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Preto Vás žiadame, aby ste  dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich  revíroch . 

PETROV ZDAR !

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Prijímanie nových členov

Zákony