MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Úvod

 Vitajte na stránkach miestnej organizácie SRZ ŠAHY


Motto: "Ja neobyčajne rád hrám divadlo. Strašne rád píšem, keď mám o čom. A ja zo srdca rád rybárčim.. Obyčajne, keď mám hrať, tak by som písal. Keď mám písať, tak by som rád hral. A keď mám písať a hrať, tak by som rád rybárčil. Ale keď rybárčim, tak by som rybárčil furt a stále..." 
                                                                                                                                         Jan Werich

 

Dňa 27.11.2020 prebehne zarybnenie VN VYŠKOVCE pleskáčom vysokým.

Z tohto dôvodu je na VN Vyškovce

ZÁKAZ LOVU PLESKÁČA VYSOKÉHO od 27.11.2020 do 11.12.2020.

Lov je povolený od 12.12.2020. 

 

 Zarybnenie kaprom K3

Štrkovisko Šahy, VN Plášťovce, OR Preseľany, VN Vyškovce - spolu 5900 kg

 

ZÁKAZ LOVU KAPRA
od 11.novembra do 25.novembra 2020

na všetkých vnútorných revíroch MOSRZ ŠAHY
(2-1620-1-1 - OR Ipľa - Preseľany nad Ipľom, 2-3980-1-1 - Štrkovisko Šahy,
2-5130-1-1 - Vodná nádrž Plášťovce, 2-5530-1-1 - Vodná nádrž Vyškovce)

Lov povolený od 26.novembra 2020

Zarybňovali sme KARASOM

  

  

 

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ, 

na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb. 

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v extraviláne obce platí:

- zákaz zhromažďovania,

- zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,

- povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.) 

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou. 

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch. 

PETROV ZDAR !

"Oznam o predĺžení termínu konania členskej schôdze"

V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami vám dávame do pozornosti Uznesenie Rady SRZ č. 98/2020, ktorým Rada SRZ schválila predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí do konca decembra 2020. Toho času je teda na mieste upustiť aj od konania výročných členských schôdzí vzhľadom na  opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva.
O presnom termíne ČS vás budeme informovať.
Výbor MO SRZ Šahy

HOSŤOVACIE POVOLENIA

 "Výbor MO SRZ Šahy oznamuje, že v súlade s článkom XII. odsek 3 Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 1947/624/19-Sekr. jednak z dôvodu vyčerpania stanoveného počtu známok hosťovacích povolení pre revíry MO SRZ Šahy pre rok 2020, ako aj z dôvodu nevyberaného spôsobu správania sa niektorých rybárov s hosťovacími povoleniami sa uzniesol, že hosťovacie povolenia sa nebudú vydávať, - respektíve sa budú vydávať len v obmedzenom množstve podľa rozhodnutia predsedníctva výboru MO SRZ Šahy. Vydanie hosťovacích povolení nie je nárokovateľné. 

Info na t.č. hospodára :0903658796"

 

Brigáda sa vydarila...

 

Ďakujeme účastníkom dnešnej brigády. Podarilo sa vyloviť celkom 350kg sumčekov amerických..!! 

 

 
Vážení rybári,

v  súvislosti s množstvom pripomienok k tzv. stavbám na VN Plášťovce, chceme všetkých upozorniť, že naša organizácia má pridelený výkon rybárskeho práva na VN Plášťovce, ale v žiadnom prípade nezodpovedá za vznik rôznych prístreškov a stavieb na brehoch nádrže. Podľa nášho názoru ide o čierne stavby a záleží len na vlastníkoch pozemkov, či tieto stavby budú tolerovať, alebo nie. ALE V ŽIADNOM PRÍPADE nemôže byť reč o VYHRADZOVANIE SI MIESTA LOVU podľa§ 15 ods. 1 písm. h) zákona (v §15 písm. h sa hovorí: zakazuje sa vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa§ 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia).
Teda tieto prístrešky nedávajú právo ich majiteľom si vyhradzovať miesto lovu. KTOKOĽVEK TAM K VODE PRÍDE, TAK MÔŽE VYUŽIŤ SVOJE RYBÁRSKE PRÁVO A PRED TÝMITO PRÍSTREŠKAMI LOVIŤ RYBY. Majitelia týchto prístreškov nemôžu loviacich vyháňať od vody, nakoľko by tým sami porušili predmetné ustanovenie zákona. Neznamená to však, že tieto tzv. stavby sú loviacim automaticky k dispozícii a pokiaľ niekoho z takého prístrešku jeho majiteľ vykáže, tak nejde o súvislosť s rybárskym právom – prípadne nech si to riešia súdnou cestou, ale naša organizácia toto riešiť nemôže. 

Chceme pripomenúť, že miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna. Pričom loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Vyzývame všetkých rybárov k vzájomnej úcte a tolerancii, aby sme mohli mať všetci radosť a spokojnosť pri love rýb. 

Petrov zdar! 
Výbor MO SRZ Šahy

 

Vážení rybári.

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19  si Vám dovoľujeme zaslať toto usmernenie k výkonu rybárskeho práva. 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je zakázané organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Preto Vás žiadame, aby ste  dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich  revíroch . 

PETROV ZDAR !

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Prijímanie nových členov

Zákony