MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Povolenia na rybolov

Na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy hosťovacie povolenia pre nečlena SRZ na všetky revíry dávame len pre záujemcov zo zahraničia.

 

Výdaj povolení na rybolov a hosťovacích lístkov

Pre členov MO SRZ Šahy:

TERMÍN A ČAS VÝDAJA POVOLENÍ NA ROK 2019

 

MESIAC

DEŇ

od

do

Január 2019

4.

piatok

16.00

19,00

19.

sobota

15.00

18.00

25.

piatok

15.00

18,00

Február 2019

1.

piatok

16.00

19.00

9.

sobota

15.00

18.00

Marec 2019

2.

sobota

15.00

18.00

22.

piatok

16.00

19.00

Apríl 2019

5.

piatok

16.00

19.00

13.

sobota

15.00

18.00

26.

piatok

16.00

19.00

Máj 2019

17.

piatok

16.00

18.00

 

 

Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ
(u nás 26€) najneskôr
do 31. marca bežného roka.

V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného  roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.

 

 

UPOZORNENIE 

Každý člen MO SRZ Šahy musí mať aj platný štátny rybársky lístok, ktorý je jednoročný alebo trojročný. Tento si môžete zakúpiť na ktoromkoľvek obecnom alebo mestskom úrade. Bez platného štátneho rybárskeho lístka sa povolenka nevydá!!! Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. RL im bude vydaný bezplatne. Upozorňujeme, že dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená, že i keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho musí pri love mať.

 

 

 

Hosťovacie povolenia: 

Denný lístok dospelý 10 €
Týždenný lístok dospelý 40 €
   
Denný lístok dieťa 2 €
Týždenný lístok dieťa 5 €

 Hosťovacie povolenia si môžete zakúpiť v obci Vyškovce nad Ipľom v pohostinstve Kovácsik.