MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Povolenia na rybolov

Výdaj povolení na rybolov a hosťovacích lístkov

Vážený člen MO SRZ Šahy!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia výboru MO SRZ Šahy, platba za rybárske povolenia aj na rok 2021 bude prebiehať prostredníctvom poštových peňažných poukazov, alebo cez internet banking na číslo účtu SK24 0900 0000 0000 2861 6026.

V rybárskom dome nebudeme vydávať štátne rybárske lístky. Tie si môžete zakúpiť na obecných úradoch, alebo v Šahách na mestskom úrade. Na výdaj povolenia je potrebné mať aj platný štátny rybársky lístok.

V prílohe Vám posielame poštový peňažný poukaz a cenník povolení na rok 2021.

Upozorňujeme členov, že podľa Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený organizačnou zložkou SRZ najneskôr do 31. marca bežného roka.

V prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. marca bežného  roka, členovi zaniká členstvo v SRZ. Osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka a požiada o opätovný vznik členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok.

Prosíme tých rybárov, ktorí mali povinnosť zúčastniť sa brigády v roku 2020 (dospelí) a tak neurobili, aby hneď k cene prirátali 25 €, na základe rozhodnutia členskej schôdze, podľa priloženej tabuľky (ceny povolení).

Ďalšie poštové peňažné poukazy (spolu s informáciami pre záujemcov) budú k dispozícii v rybárskom dome pri výdaji povolení , ako aj v rybárskom obchode pani Vargovej.

Na jednom poštovom poukaze možno zaplatiť len za jedno povolenie!!!

 UPOZORŇUJEME, že v dôsledku platných opatrení na zamedzenie šírenia COVID – 19 bude výdaj prebiehať obdobným spôsobom ako tomu bolo tento rok od marca. Záujemcovia do označeného otvoru v Rybárskom dome ( Šahy , Madácha 19 ) vhoďte  do 26.12.2020 - do 16.00 hod. v zalepenej obálke:

-          Svoj členský preukaz

-          Potvrdenie o zaplatení – buď ústrižok poukazu o zaplatení alebo potvrdenie o zapletení cez internet banking

-          Štátny rybársky lístok

-          Priložte lístok na ktorom uveďte, že aké povolenie žiadate ( podľa tabuľky) a Vaše telefónne číslo.

Vo výdajný deň dňa 30.12.202 si budete môcť vyzdvihnúť doklady len cez okienko rybárskeho domu a pri preberaní odovzdáte ku kontrole vyplnený (zosumarizovaný) prehľad o úlovkoch na rok 2020! Nevhadzujte do otvoru dverí! (toto platí len pre tento termín)

 Dôrazne žiadame našich členov, aby počas preberania povolení dodržiavali všetky odporúčania proti šíreniu koronavírusu.

 Ďalším  termínom výdaja povoleniek je deň 29.1.2021 v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. za rovnakých podmienok ako v decembri 2020 s tou výnimkou, že prehľad o úlovkoch za rok 2020 ste povinný odovzdať do 15.1.2021. Doklady  pre výdaj povolení konanom dňa 29.1.2021 je potrebné vhodiť do otvoru dverí do 25.1.2021 v zalepenej obálke.

O ďaších termínoch a podmienkach výdaja Vás budeme včas informovať prostredníctvom internetu ako aj vyvesením oznamu v rybárskom dome.

  Ospravedlňujeme sa, ale nevieme určiť dôležité termíny:

-           - Členskej schôdze

-            Plesu

-            Pretekov

  Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste sledovali oznamy na našej webovej stránke, na facebooku alebo vyvesené oznamy v rybárskom dome.

Predbežné termíny brigád:

 

DÁTUM

MIESTO

Zraz o

20.3.2021

sobota

OR Preseľany

7.00

21.3.2021

nedeľa

VN Vyškovce

7.00

17.4.2021

sobota

OR Preseľany

7.00

18.4.2021

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

1.5.2021

sobota

OR Preseľany

Štrkovisko Šahy

7.00

23.5.2021

nedeľa

VN Vyškovce

VN Plášťovce

7.00

 

Žiadame Vás o dodržanie platných  predpisov o odovzdávaní správne vyplnených  záznamov v termíne do 15. januára 2021 do schránky rybárskeho domu. Na základe rozhodnutia výboru je za zlý vyplnený záznam o úlovkoch pokuta vo výške 5€, ktorá sa zaplatí na mieste ( v rybárskom dome) pri výdaji povolení.

 S pozdravom                               

výbor MO SRZ Šahy

  

Karol Kovács, PhD., predseda MO SRZ Šahy                    Mgr. Dezső Pálffy, tajomník MO SRZ Šahy

                            
HOSŤOVACIE POVOLENIA

 "Výbor MO SRZ Šahy oznamuje, že v súlade s článkom XII. odsek 3 Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 1947/624/19-Sekr. jednak z dôvodu vyčerpania stanoveného počtu známok hosťovacích povolení pre revíry MO SRZ Šahy pre rok 2020, ako aj z dôvodu nevyberaného spôsobu správania sa niektorých rybárov s hosťovacími povoleniami sa uzniesol, že hosťovacie povolenia sa nebudú vydávať, - respektíve sa budú vydávať len v obmedzenom množstve podľa rozhodnutia predsedníctva výboru MO SRZ Šahy. Vydanie hosťovacích povolení nie je nárokovateľné. 

 

Info na t.č. hospodára : 0903658796

Hosťovacie povolenia: 

Denný lístok dospelý 10 €
Týždenný lístok dospelý 40 €
   
Denný lístok dieťa 2 €
Týždenný lístok dieťa 5 €

 Hosťovacie povolenia si môžete zakúpiť v obci Vyškovce nad Ipľom v pohostinstve Kovácsik.