MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Rybárske preteky

Deti a mládež

 

Termín: 11.mája 2019

Miesto: VN Vyškovce

Program:   7:00 - prezentácia
                     8:00 - štart
                   12:00 - ukončenie pretekov

 

 

Dospelí

  

Termín: 12.mája 2019

Miesto: VN Vyškovce

Program:   6:00 - prezentácia a losovanie
                     8:00 - štart
                   12:00 - ukončenie pretekov

                        

 


Pri prezentácii je nutné predložiť platný rybársky lístok a povolenie na rybolov..

                                                                                                                                                                                                                              

 

CARP CUP HONT

SRZ MO Šahy usporiada rybárske preteky

 

PRETEKÁRSKY PORIADOK

Počet teamov a štartovné: Súťaže sa môže zúčastniť minimálne 13 dvojčlenných teamov a maximálne 20 dvojčlenných teamov, pričom každý team môže mať jedného plnohodnotného pomocníka.

Štartovné na družstvo: 150,- €.

Ceny:

1. miesto – pohár a hotovosť vo výške           800,- €.

2. miesto – pohár a hotovosť vo výške            600,- €.

3. miesto – pohár a hotovosť vo výške            400,- €.

        

 

Víťaz sektorov A, B, C, D – vecná cena.            

Najťažšia ryba pretekov pohár a hotovosť vo výške 150,- €.

Chytá sa systémom CHYŤ a PUSŤ.

 

1.Pretekársky úsek a lovné miesto:

Preteky sa budú konať na VN v Vyškovace SRZ MO Šahy. Pretekársky úsek, respektívne sektor, je to úsek brehu minimálne 5 m od vody, kde na brehu každý sektor je označený viditeľnou značkou, na samotnej vodnej ploche ohraničený myslenou čiarou vedenou v kolmici od značky smerom na druhý breh, vymedzenie lovného priestoru na vodnej ploche je určené bójami organizátora. Každý sektor má pridelené identifikačné číslo. Lovné úseky, sektory budú družstvám – teamom pretekov pridelené losovaním. Zmena vyznačenia sektoru a lovného priestoru na vodnej hladine počas pretekov nie je povolená ani v prípade uvoľnenia susedným teamom.

2. Účastníci pretekov:

Pretekov sa môže zúčastniť pretekár po zaplatení štartovného. Súťažiaci musia mať platné rybárske povolenie na daný rok. Súťažia platne zaregistrované dvojčlenné družstvá s jedným pomocníkom, ktorý je plnohodnotným členom tímu. V prípade závažných dôvodov a to zo zdravotných alebo pracovných dôvodov môže po dohode s organizátorom pred a počas pretekov jeden člen družstva sa vymeniť. Počas celej doby preteku musí byť minimálne jeden člen družstva prítomný vo svojom sektore.

Zakazuje sa pomoc a akýkoľvek zásah do súťaže iných osôb ako oprávnených, takisto ich pohyb v sektoroch vyhradených pre súťažiacich.

V prípade, že stanovište budú musieť opustiť obaja súťažiaci, sú povinní stiahnuť všetky prúty z vody bez ohľadu na prítomnosť pomocníka v sektore. Ak v priebehu rybárskych pretekov odstúpi jeden člen teamu zo súťaže bez náhrady, zostávajúci člen a pomocník je oprávnený pokračovať v súťaži.

3. Spôsob lovu:

Pri love počas rybárskych pretekov jedno družstvo môže používať 4 udice, každá udica osadená jedným nadväzcom s jednoháčikom, pričom počet pripravených udíc na lov nie je obmedzený. Povolený je lov na ťažko a technika zig-rig. Lov na plávanú a feeder technikou je zakázaný. Pre označenie lovného miesta je možné použiť len tyčovú bójku v počte 2 kusy na družstvo. Pri love je pretekár povinný mať pri sebe podberák s minimálnym rozpätím ramien 80 cm, uvoľňovač háčikov a hrubšiu podložku (vaničku) na ryby, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rýb, doporučuje sa prechovávací sak na prechovávanie úlovkov v počte 4 ks. Pretekár sa pohybuje vo svojom sektore a nesmie nahadzovať a vnadiť v susedných úsekoch. Dokrmovanie z brehu je možné výlučne  s kobrou, prakom a pomocou zavážacej loďky.

Povolené je kŕmenie člnom, používanie člna na položenie nástrahy alebo nahadzovať z brehu podľa vlastného rozhodnutia. Na kŕmenie alebo pokladanie nástrah sú povolené aj zavážacie loďky. Člny a zavážacie loďky musia byť po zotmení viditeľne osvetlené.  Zdolávanie ryby z člna je zakázané, len v určitých prípadoch, o čom rozhoduje hlavný rozhodca alebo sektorový rozhodca.

Spombovanie a používanie kŕmnej rakety počas celých pretekov je prísne zakázané.

 

Pokiaľ nie je povolené inak, loví sa v zmysle Zákona o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky v platnom znení!

 

4. Nástrahy a návnady:

Počas rybárskych pretekov povolené nástrahy sú výhradne boilies a pelety. Vnadenie počas pretekov len boilies a peleta a to v obmedzenom množstve 20 kg, 5 kg method mix alebo stick mix na jedno družstvo počas celých pretekov.  Použitie method mixu a stick mixu výlučne do PVA materialu.

Lov a vnadenie živou nástrahou alebo návnadou ďalej imitáciami nástrah a použite partiklu  je                                      

PRÍSNE ZAKÁZANÉ!

 

5. Priebeh pretekov, signály:

Preteky sa začínajú po prvom zvukovom signále organizátora a po určenom čase je ukončený druhým signálom organizátora. Ryba zaseknutá po druhom signále sa nehodnotí a ihneď sa púšťa. Po druhom signáli sa nehodnotí zaseknutý úlovok, pokiaľ rybu pretekár do 15 minút nemá na brehu. O sledovaní tohto limitu musí pretekár včas požiadať rozhodcu, inak sa ryba nepočíta.

Organizátor môže prerušiť alebo predčasne ukončiť preteky, alebo zakázať používanie člna ak je nebezpečná živelná udalosť, búrka, víchrica, prívalová voda a podobne. Pokračovať v pretekoch sa môže pokiaľ pominú dôvody, pre ktoré boli preteky prerušené. Pokiaľ by boli preteky ukončené, v takomto prípade budú platné výsledky, ktoré družstvá dosiahli do ukončenia preteku.

6. Hodnotené úlovky a bodovanie:

Do súťaže sa započítava a hodnotí sa ryba: kapor nad 4 kg a amúr nad 3 kg, systémom 1 kg = 1 BOD. Pri každej hodnotenej rybe sa započíta hmotnosť ulovenej ryby. Celkovým víťazom sa stáva team s najväčším súčtom bodov, čiže kg.

Rozhodca váži a zapisuje hodnotené ryby do bodovacieho preukazu teamu, čo pretekár potvrdí so svojim podpisom. Pri vážení úlovkov musí byť prítomný jeden člen susedného teamu alebo pomocník. V každom sektore sa bude nachádzať rozhodca, ktorý bude vážiť ryby priebežne. V prípade ak rozhodca nebude vedieť odvážiť rybu ihneď, pretekár je povinný použiť prechovávací sak – 1 sak 1 ryba 

Pri rovností bodov rozhoduje najvyšší počet rýb, najťažšia ryba a pokiaľ by bolo všetko rovnaké, rozhoduje druhá najťažšia ryba.

7. Zaobchádzanie sa s rybami:

V denných hodinách sektorový rozhodca váži rybu priebežne a okamžite.  Pretekár predtým, ako pustí rybu späť do vody, je povinný použiť dezinfekčný prostriedok, ďalej je povinný s rybami sa zaobchádzať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade, že dôjde k poškodeniu ulovenej ryby, pretekár je povinný to oznámiť organizátorom. Predtým ako sa bodovaná ryba pustí späť do vody sa spraví fotodokumentácia.

8. Správanie sa účastníkov počas pretekov:

Pretekár je povinný v pretekárskom sektore pohybovať a správať ohľaduplne a nesmie neprimerane narušovať svoje miesto ani miesta ostatných pretekárov. Nie je dovolené hlučné správanie, dupanie, lámanie príbrežných porastov, rozplašenie lokality počas a aj po ukončení pretekov. V priebehu súťaže je súťažiacim teamom zakázaná jazda motorovými vozidlami v oblasti vodnej nádrže. V ojedinelých a opodstatnených prípadoch môže pohyb vozidla účastníka pretekov povoliť hlavný organizátor. Každý súťažiaci team po ukončení pretekov je povinný sektor dať do pôvodného stavu, sektor upratať, odviezť odpadky so sebou. Organizátor má právo v prípade podozrenia z porušenia pravidiel pretekov skontrolovať stanovište súťažiacich teamov. V prípade porušenia pravidiel pretekov organizátor má právo vylúčiť súťažiaci team z pretekov bez náhrady štartovného. Každý účastník preteku koná na vlastnú zodpovednosť a za svoje činy nesie svoju plnú zodpovednosť. V prípade, ak účastník pretekov má zdravotné problémy počas pretekov, tak je povinný to oznámiť hlavnému organizátori pretekov.

Organizátor odporúča používanie záchrannej vesty po dobu kým pretekári používajú čln. Nepoužívanie záchrannej vesty berie na vlastnú zodpovednosť každý účastník preteku.

9. Ďalšie dôležité informácie:

Organizátor si vyhradzuje právo vyrobiť fotodokumentáciu z priebehu súťaže a následne ju použiť na mediálne účely. Predsedníctvo výboru si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu pravidiel súťaže. Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov.

10. Priebeh losovania:

Losovanie prebehne v dvoch kolách:

1. kolo: Určí sa poradie podľa dátumu zaplatenia štartovného na bankový účet.

2.kolo: Samotné losovanie lovného miesta podľa poradia zaplatenia štartovného.

11. Zraz pretekárov:

Zraz pretekárov je dňa 29.08.2018 v čase od 08:00 do 10:00 hod. v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod. registrácia, losovanie lovných stanovíšť od 11:00 do 12:00 hod.  následne každý team si obsadí svoje stanovište, hlavný rozhodca vykoná kontrolu bójok a v čase cca. od 14:30 hod. začiatok pretekov, ukončenie pretekov 10:00 hod. dňa 02.09.2018. Vyhodnotenie pretekov cca. 12:00 hod. dňa 02.09.2018

 

Úhrada štartovného, registrácia a ďalšie informácie:

Úhrada štartovného na bankový účet, ktorého bankové číslo bude zaslané prostredníctvom e mailu alebo prostredníctvom SMS každému záujemcovi. Do štartovej listiny budú teamy zaregistrované až po obdŕžaní správy o obdŕžaní štartovného. Plná výška štartovného sa nevracia teamom, ktoré sa odhlásia z preteku dňom 15.07.2018 a neskôr. Registrácia na pretek od 05.03.2018. Informácie ohľadom preteku a registrácie na tel. čísle +421944271692

Povereným organizátorom rybárskych pretekov je Ing. Róbert Kováč, ktorý je poverený výborom SRZ MO Šahy.

Finančný výťažok z preteku bude použitý na zarybnenie revíru VN Vyškovce s druhom ryby kapor nad 70 cm (5-7 kg)

 

 

 

Carp_Cup_Hont_PROPOZICIE.pdf
SRZ-preteky-deti-propozicie-2018.pdf
SRZ-preteky-dospeli-propozicie-2018.pdf