MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Členská schôdza

Oznamujeme Vám, že členská schôdza MO SRZ Šahy
za rok 2019 a rok 2020 sa uskutoční
v nedeľu 27.6.2021 o 8.00
v divadelnej sále mestského úradu v Šahách.

 

Program ČS MO SRZ Šahy

konanej dňa 27.06.2021

1.      Otvorenie

2.      Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie

3.      Kontrola prijatých uznesení z ostatnej ČS v roku 2019

4.      Správa o činnosti MO SRZ a výboru MO SRZ za rok 2019 a 2020

5.      Správa rybárskeho hospodára MO SRZ za rok 2019 2020

6.      Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2019 a 2020

7.      Správa Kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2019 a 2020

8.      Správa o činnosti Rybárskej stráže MO SRZ za rok 2019 a 2020

9.      Správa o činnosti DK MO SRZ za rok 2019 a 2020

10.   Plán hlavných úloh na rok 2021

11.   Rozpočtové provizórium v roku 2020 a Návrh rozpočtu na rok 2021

12.   Diskusia

13.   Návrh na uznesenie a jeho schválenie

 

Informácia výboru o činnosti MO SRZ Šahy v tzv. „COVIDovom období“

 Vážení členovia MO SRZ Šahy, vážení športoví rybári,

dovoľte nám toto cestou vás stručne informovať o tom čo sa udialo a čo sa deje v našej organizácii v tejto neľahkej dobe. Pokúsime sa vám poskytnúť informácie nakoľko zo všeobecne známych dôvodov vlani nemohla sa uskutočniť členská schôdza a v tomto roku je to zatiaľ tiež zakázané. Dúfajme, že situácia sa zlepší a bude možné členskú schôdzu vykonať. Zatiaľ činnosť riadi predsedníctvo výboru, nakoľko celý výbor sa naraz nemôže zísť a iný spôsob (cez internet a pod. ) nám naše Stanovy neumožňujú (bude potrebná zmena).

          Máme síce za to, že ste o dianí v našej organizácii dostatočne informovaní na webovej stránke a facebooku, kde sa snažíme o rôznych činnostiach vás podrobne informovať a prikladáme aj fotografie či videá. Napriek tomu sme boli nepriamo bývalým predsedom pánom Róbertom Tóthom vyzvaní, aby sme poskytli viac informácií.

Tak teda trošku podrobnejšie a po jednotlivých oblastiach:

1.      V personálnej oblasti sa uskutočnili výrazné zmeny. Od jesene roku 2019 sa vzdal funkcie vo výbore pán Peter Gál a pre nečinnosť bola zrušená funkcia člena výboru pána Romana Šaróku. Na mimoriadnej členskej schôdzi, (ktorá bola vykonaná na základe požiadavky RADY SRZ Žilina pre zvolanie mimoriadneho snemu (23. novembra) boli namiesto nich zvolení do výboru páni Jozef Vavrek a Stanislav Šebek. Na výborovej schôdzi dňa 7.11.2019 podpredseda pán Kovács oboznámil prítomných, že predseda pán Tóth mu osobne odovzdal písomné abdikovanie z funkcie predsedu ako aj člena výboru MO SRZ Šahy a to dnešným dňom (7.11.2019). Uviedol, že ho k tomu vedú osobné dôvody a rád by zostal len radovým členom našej organizácie. Na základe toho bol výborom za predsedu MO SRZ Šahy jednomyseľne zvolený pán Kovács. Vzhľadom k tejto situácii bolo potrebné doplniť do výboru ďalšieho člena, ktorým sa neskôr stal pán Milan Paraj, ktorý bol náhradníkom z predchádzajúcich volieb. Takže výbor v tomto zložení funguje doteraz – členovia sú na našej stránke uvedení.

2.      Zasadania výboru:
Podľa Stanov SRZ má výbor zasadať najmenej štyri razy za kalendárny rok, pričom v roku 2019 to bolo 11x v roku 2020 do vypuknutia najprísnejších opatrení 4x. V tomto roku sa výbor zo známych dôvodov zatiaľ nezišiel ani raz a činnosť riadi predsedníctvo výboru aby sa splnili všetky úlohy ktoré sú nutné a potrebné. Ostatní členovia výboru sa do činnosti zapájajú individuálne a podľa svojich možností. Zápisnice z jednotlivých zasadnutí výboru sú spracované, ale neplánujeme ich zverejňovať na webe. Žiadny predpis nám to neukladá. Kto má záujem sa zasadnutia zúčastniť tak to je možné.

3.      Činnosť rybárskej stráže a disciplinárnej komisie
Členovia rybárskej stráže si riadne plnili úlohy najmä v kontrolnej činnosti a pomáhali s rôznymi úlohami. Bez ich práce by činnosť našej organizácie bola značne oklieštená a pytliactvo by nabralo väčšie rozmery. Ich činnosť je pravidelne koncom roku vyhodnocovaná.
Disciplinárna komisia riešila  a rieši všetky predložené priestupky a ukladala prevažne peňažné pokuty. Podrobná správa bude podaná na členskej schôdzi. Je to veľmi náročná a zodpovedná práca, za ktorú im patrí poďakovanie.

4.      Financie:
V tejto oblasti sme dosiahli to, že naprostá väčšina finančných operácií sa uskutočňuje bankovými prevodmi a platby v hotovosti sa snažíme minimalizovať. Posledný rozpočet, ktorý bol prijatý členskou schôdzou v roku 2019 je nasledovný:
Tabuľka:

     V súčasnosti (nakoľko členská schôdza nebola) , ideme v tzv. rozpočtovom provizóriu – teda podľa posledného schváleného rozpočtu. Samozrejme, že musíme reagovať na niektoré neočakávané problémy. Chceme zvýrazniť to, že financie sú štvrťročne kontrolované po uzávierke, ktorú robí pokladník, nasleduje predseda a tajomník, potom profesionálna účtovníčka a nakoniec Kontrolná komisia. Podrobná analýza bude podaná členskej schôdzi, ktorá sa uskutoční ako náhle to bude umožnené, aby členovia o výdajoch ako aj príjmoch boli informovaní. Z hľadiska celkového hospodárenia nie sme v žiadnom deficite!

Niektoré úlohy, ktoré sme plnili a musíme väčšinou každý rok riešiť:
-          Výdaj povolení – spracovanie a odoslanie listu s pokynmi pre členov a vzhľadom k epidemiologickej situácii mimoriadne náročné zabezpečenie výdaja povolení
-          Sumarizácia a kontrola – zaslanie na Radu (každú povolenku odkontrolovať a spočítať!!! cca 650 členov)
-          spracovanie miestneho ryb. Poriadku
-          Sčítanie kormoránov
-          Sekanie ľadu
-          Príprava a uskutočnenie plesu
-          Objednávanie rýb a ich vysádzanie niekoľkokrát do roka
-          Zabezpečenie skúšky nových členov
-          Organizačné a materiálne zabezpečenie všetkých brigád
-          Objednanie kokosového vlákna a výroba hniezd pre zubáče, ich rozmiestnenie kontrola a po vybratí uskladnenie
-          Štatistické údaje za rok 2019 
(Výkaz o úlovkoch, Výkaz o skutočnom zarybňovaní, Kópie faktúr zo zarybnenia, Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití)
-          Zoznam členov rybárskej stráže a ich poistenie
-          Spracovanie zarybňovacieho plánu na roky 2021-2023 a zaslanie na schválenie
-          Oprava maringotky na VN Vyškovce
-          Vybudovanie prístrešku pri rybárskom dome

       Ako práca „naviac“ je vždy riešenie priestupkov s policajným zborom (pytliactvo), alebo napríklad riešenie ekologickej havárie v Čabradskom Vrbovku vo februári 2020 s vyšetrovateľmi od polície a krízovými štábmi krajov dlho do noci a neskutočne veľa času pri svedčení a písaní zápisníc. Našťastie sa to v našich revíroch prejavilo len slabo. Hlavnú záťaž niesla  Krupinská organizácia.                           V spolupráci s pánom Józsefom Wollentom z Ipeľskej únie sme vypracovali projekt „Lovíme v jednej rieke“ ktorý nám však po dlhých dokladovaniach zamietli – škoda. Taktiež v spolupráci s ním a Štátnou ochranou prírody a ornitológmi riešime náš chovný revír – Ryžovisko Ipľa – vyzerá to sľubne.
     Chceme zvýrazniť aj úspech nášho športového družstva, ktoré sa prebojovalo do 1. Ligy! Reprezentujú nás pravidelne aj na Ipeľskom pohári, kde sa umiestňujú na popredných  miestach.

        Túto stručnú informáciu vám podávame s cieľom, aby ste mali možnosť si vytvoriť širší obraz o dianí v našej organizácii. Zároveň to považujeme aj ako odpoveď pre bývalého predsedu pána Róberta Tótha, ktorý nás svojim príspevkom na facebooku k tomu de facto vyzval. Podľa názoru výboru je poľutovaniahodné, že pán bývalý predseda Róbert Tóth sa teraz viac zaujíma o činnosť výboru a chod organizácie ako keď bol predsedom. Ak by niekto potreboval informácie doplniť alebo sa nás na niečo iné spýtať tak zoznam členov výboru ako aj telefónne kontakty sú na našej stránke uvedené.

       Záverom sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na úspešnej práci našej organizácie a nie sú to len funkcionári! Našou snahou je aj bude zabezpečiť pre našich členov možnosť rybolovu v našich dobre zarybnených revíroch. Želáme všetkým bohaté zážitky pri zdolávaní aj trofejných rýb, aby ste sa cítili komfortne a boli zdraví!

            Petrov zdar.

                                                 Výbor MO SRZ Šahy

"Oznam o predĺžení termínu konania členskej schôdze"

"Predĺženie lehoty na konania členských schôdzí / mestských konferencií OZ SRZ v roku 2021
Na základe prognóz vývoja epidemiologickej situácie Rada SRZ schválila Uznesením č. 6/2021 predĺženie lehoty na konanie členských schôdzí/mestských konferencií OZ SRZ do 30.9. 2021."

Členská schôdza MO SRZ Šahy

O presnom termíne konania našej členskej schôdze Vás budeme informovať.
Výbor MO SRZ Šahy."