MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Členská schôdza

 

Členská schôdza MO SRZ Šahy
sa uskutočnila
v nedeľu 10.marca 2019
o 8:00 hodine

v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách.

       Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva,  mandátovej, návrhovej  a volebnej komisie
 3. Kontrola prijatých uznesení z ostatnej VČS v roku 2018
 4. Správa o činnosti MO SRZ a výboru MO SRZ za rok 2018
 5. Správa rybárskeho hospodára  MO SRZ za rok 2018
 6. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2018
 7. Správa kontrolnej komisie MO SRZ  za rok 2018
 8. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2018
 9. Správa o činnosti disciplinárnej komisie za rok 2018
 10. Správa o činnosti športového družstva LRU - plávaná
 11. Plán hlavných úloh na rok 2019
 12. Návrh rozpočtu na rok 2019
 13. D i s k u s i a
 14. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 15. Z á v e r