MO SRZ Šahy
Oficiálna stránka Miestnej organizácie SRZ Šahy

Členská schôdza

Pozývame Vás na členskú schôdzu za rok 2018, ktorá sa uskutoční

v nedeľu 10. marca 2019 so začiatkom od 8.00 hod

v divadelnej sále mestského úradu v Šahách.

 

Členská schôdza MO SRZ Šahy
sa uskutočnila
v nedeľu 25.februára 2018
o 8:00 hodine

v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách.

       Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva,  mandátovej, návrhovej  a volebnej komisie
 3. Kontrola prijatých uznesení z ostatnej VČS v roku 2017
 4. Správa o činnosti MO SRZ a výboru MO SRZ za rok 2017
 5. Správa rybárskeho hospodára  MO SRZ za rok 2017
 6. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 7. Správa kontrolnej komisie MO SRZ  za rok 2017
 8. Správa o činnosti RS a DK MO SRZ za rok 2017
 9. Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2018 – 2021
 10. Voľba dvoch delegátov a náhradníkov na Snem SRZ
 11. Plán hlavných úloh na rok 2018
 12. D i s k u s i a
 13. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 14. Z á v e r

 


 

 

Zapisnica_a_uznesenie_z_VcS_MO_SRZ_Sahy_-12.03.2017.pdf